Help Line

Board of Directors and Officers

2024 to 2026 term

 

Bella Fermin Mockford     

Hua Meng      

Jason Nie      

Mundia Kabunda       

Qiuyan Li   

Renxian Tan    

Wendy Zhang     

Yewon Yim      

 

Past Presidents:

Dr. Xiaoping Li (2012)

Silver Leung (2013)

Bin Qi (2014 – 2015)

Lei Zhang (2016)

Ling Fu (2017 to 2023)